Sotiris Lagonikas

What's The Buzz? News

Not dead yet..

What's The Buzz?
What's The Buzz? original linup circa 1994
Left to right: Sotiris Lagonikas, Jane Sabanikou, Takis Kalatzis, Chris Kissadjekian
Photo by Stathis Zoumbos

What's The Buzz? are not dead yet.. A brand new studio album is on the works, even if progressing painfully slowly, so stay tuned!..

>Back to the Top<

2013 SotirisLagonikas.com